Thank you to Telus for their donation to YANA through their employee volunteer program.